Witamy

Świetlica

1.Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.

2.Do zadań świetlicy należy:

·Organizowanie racjonalnego i bezpiecznego pobytu dzieci w godzinach działania świetlicy.

–przyjmowanie kart zgłoszeń na świetlicę

–otoczenie szczególną opieką „nowych” uczniów oraz uczniów klas zerowych i pierwszych.

–uzupełnienie wyposażenia, zakup materiałów do wykorzystania na zajęciach

·Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa

–w drodze do i ze szkoły

–podczas zabaw w trakcie zajęć świetlicowych, przerw

–podczas ferii zimowych, wakacji, dni wolnych od nauki (wskazywanie ewentualnych zagrożeń).

·Tworzenie przyjaznej atmosfery

–podmiotowe i indywidualne traktowanie

–życzliwy stosunek

–pomoc dzieciom o obniżonym poczuciu własnej wartości w uzyskaniu wyższej samooceny poprzez zgodny z ich możliwościami wkład w życie zespołu i zdobywanie na tej drodze poczucia przydatności i uznania.

·Eliminowanie zachowań agresywnych i niepożądanych

–zapoznanie z Prawami Dziecka

–zwracanie uwagi na niewłaściwe zachowania, ich monitorowanie

–wskazywanie właściwych modeli zachowań

–ścisła współpraca z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem i psychologiem szkolnym.

·Udzielanie pomocy w uzupełnianiu braków wychowania rodzinnego i szkolnego

–organizacja zajęć o charakterze wyrównawczym będącym ważnym elementem harmonijnego rozwoju psychofizycznego każdego dziecka

–organizowanie zespołowej i indywidualnej nauki pod opieką wychowawców

–wskazywanie sposobów radzenia ze stresem

–wskazywanie sposobów dobrego uczenia się

–przygotowywanie do konkursów, olimpiad

–zajęcia z uczniami szczególnie uzdolnionymi.

·Pogłębianie wiedzy zdobytej w szkole i praktycznego stosowania jej w życiu

–rozwój umiejętności i zainteresowań dzieci(intelektualnych, artystycznych, technicznych, sportowych)

–rozwijanie samodzielności, aktywności, odpowiedzialności, własnej inicjatywy i inwencji twórczej

–przygotowanie do życia w społeczeństwie, kształtowanie postaw społecznych, które

sprzyjają współdziałaniu, nabywaniu umiejętności koleżeńskiego współżycia w grupie, kierowaniu się ważnymi dla zbiorowości normami i kryteriami postępowania.

·Planowe oddziaływanie na postawy moralno-społeczne dzieci

–kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w domu, w szkole, w swoim

środowisku w różnych sytuacjach życiowych

–kształtowanie właściwej postawy moralnej, pozytywnych cech charakteru

(koleżeństwo, sprawiedliwość, prawdomówność, odpowiedzialność, tolerancyjność itp.)

–wdrażanie do wartościowego wykorzystania czasu wolnego, wyrabianie nawyku

kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy

–budzenie i rozwijanie i poczucia estetyki oraz wrażliwości na ład, porządek oraz

wdrażanie zasad higieny osobistej.

·Przeciwdziałanie powstawaniu trudności wychowawczych i niedostosowania społecznego

–zbieranie informacji na temat przebiegu rozwoju psychofizycznego wychowanków

–diagnozowanie przyczyn zaburzenia

–dobieranie odpowiednich metod wychowawczych w stosunku do dzieci przejawiających

trudności wychowawcze

–nawiązanie i utrzymanie kontaktów z rodzicami, wychowawcami, psychologiem
i pedagogiem szkolnym

–eliminowanie sytuacji stresowych przez tworzenie właściwej atmosfery zajęć, odpowiedniego stylu kierowania grupą

·Stosowanie ciekawych form zajęć świetlicowych, stosowanie metod poszukujących, problemowych ( praktycznego działania) mających wpływ na proces rozwoju dzieci w wieku szkolnym.

–stwarzanie okazji do satysfakcji z dobrze wykonanej pracy

–nagradzanie, organizowanie wystaw prac dziecięcych

–praca w kącikach zainteresowań

–aktywny udział w konkursach świetlicowych.

·Rozwój samorządności wychowanków

–poznawanie obowiązków i praw wychowanka świetlicy

–wdrażanie do pracy na rzecz szkoły i świetlicy (np. dekoracje)

–wdrażanie do podejmowania inicjatyw i odpowiedzialności za wykonanie konkretnych zadań

–przestrzeganie regulaminu świetlicowego.

·Kształtowanie umiejętnego korzystania z mediów

–zachęcanie do selekcyjnego sposobu oglądania programów telewizyjnych-bez agresji, przemocy, wulgarnego słownictwa, adekwatnych do wieku odbiorcy, bogatych w treści edukacyjne

–wskazywanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu

-książka, czasopismo

–gry edukacyjne, praca z komputerem, wykorzystanie Internetu do poszukiwania informacji

·Podtrzymywanie tradycji i zwyczajów

–Wszystkich Świętych

–Andrzejki

–Mikołajki, zwyczaje Bożonarodzeniowe

–akcja charytatywna

„Paczka świąteczna”

–Walentynki

–Karnawał

–Pierwszy dzień wiosny

–zwyczaje Wielkanocne

–Dzień Babci, Dziadka

–Dzień Matki, Dzień Taty

–Dzień Dziecka

·Współpraca z rodzicami

–wymiana informacji o zachowaniu dziecka, jego zainteresowaniach, przekazanie

indywidualnych spostrzeżeń

–zachęcanie do korzystania z pomocy psychologa, pedagoga szkolnego, logopedy

·Doskonalenie pracy pedagogicznej w świetlicy

–udział w pracach rady pedagogicznej

–ścisła współpraca nauczycieli świetlicy z wychowawcami klas, nauczycielami,

pedagogiem, psychologiem, logopedą

–doskonalenie warsztatu pracy wychowawczej przez uczestnictwo w zespołach

samokształceniowych, warsztatach

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
    34-500 Zakopane, ul. Janosówka 15A, 15B
  • tel/fax 18 201 18 26

Galeria zdjęć